Lint errors: Self-closed tags

Jump to navigation Jump to search

Note: The counts for categories are not accurate counts, but are based on estimates.

Էջի վերնագիր Self-closed tag Through a template?
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2012 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2012 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2012 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2009 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2009 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2009 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2009 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2010 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2010 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2010 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2010 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2010 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2010 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2010 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2010 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2010 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2010 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2010 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2011 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2011 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2011 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2011 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2011 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2011 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2011 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2011 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2011 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2011 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2011 (խմբագրել | history) span
Վիքիքաղվածք:Ամսվա քաղվածք/2011 (խմբագրել | history) span
Մասնակից:WikimediaNotifier/notifications (խմբագրել | history) div ifeq:{{{onlyTOC|}}}