Գրաբարյան ասույթներ

Վիքիքաղվածք-ից
Jump to navigation Jump to search

Գրաբարյան ասույթներ, ասույթներ որոնք Գրաբարով են։

Քաղվածքներ[խմբագրել]

 • Երկիւղ թերահաւատութեան է նշանակ։
  • Արևելահայերեն՝ Երկյուղը թերահավատության նշան է։
 • Նեղութիւնք զհամբերութիւն գործեն։
  • Արևելահայերեն՝ Նեղությունները համբերություն են կերտում։
 • Բազումք են կոչեցեալք, եւ սակաւք ընտրեալք։
  • Արևելահայերեն՝ Շատ են կանչվածները, բայց սակավ՝ ընտրյալները։
 • Ամենայն չարիք մտանեն ի միտս մարդոյ յանուսումնութենէ։
  • Արևելահայերեն՝ Բոլոր չար բաները մարդու միտքն են մտնում տգիտությունից։
 • Տուք զկայսերն կայսեր եւ զԱստուծոյն Աստուծոյ։
  • Արևելահայերեն՝ Տվեք կայսրինը՝ կայսեր և Աստծունը՝ Աստծուն։
 • Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ։ (Մեսրոպ Մաշտոց)
  • Արևելահայերեն՝ Ճանաչել իմաստությունն ու խրատը, իմանալ հանճարի խոսքերը։
 • Մարգարէ յիւրում գաւառի պատիւ ոչ ունի։
  • Արևելահայերեն՝ Մարգարեն իր գավառում պատիվ չունի։
 • Վկայութիւն իմ ճշմարիտ է, զի գիտեմ ուստի եկի եւ յո երթամ։
  • Արևելահայերեն՝ Իմ վկայությունը ճշմարիտ է, քանզի գիտեմ թե որտեղից եմ եկել և ուր եմ գնում։
 • Իմաստուն կանայք շինեցին տունս, իսկ անզգամքն ձեռօք իւրեանց կործանեցին։
  • Արևելահայերեն՝ Իմաստուն կանայք տներ շինեցին, իսկ անզգամներն իրենց ձեռքերով կործանեցին։
 • Վա՛յ որ պահէ զագահութիւն չար ի տան իւրում։
  • Արևելահայերեն՝ Վայ նրան, ով չար ագահությունը պահում է իր տանը։
 • Մի՜ նիւթեր բարեկամի քում չարիս, որ հեցեալ եւ յուսացեալ իցէ ի քեզ։
  • Արևելահայերեն՝ Դավեր մի՛ նյութիր քո բարեկամի դեմ, որ հույսը դրել է քեզ վրա։
 • Մ՜ի ստանար նախատինս յարանց չարաց, եւ մ՜ի նախանձիր ընդ ճանապարհս նոցա։
  • Արևելահայերեն՝ Չար մարդկանցից նախատինք մի՛ ստացիր, և նրանց կյանքին մի՛ նախանձիր։
 • Ոչ օգնեսցեն գանձք անօրինաց, այլ արդարութիւն փրկէ ի մահուանէ։
  • Արևելահայերեն՝ Գանձերն անօրեններին չեն օգնելու, բայց արդարությունը փրկում է մահվանից։
 • Բրդեա’ քաղցելոց զհաց քո, եւ զաղքատն անյարկս տար ի տուն քո։
  • Արևելահայերեն՝ Աղքատներին տուր քո հացը, իսկ անօթևան աղքատներին տար քո տունը։
 • Ի հաւատոյ եւ յուսմանէ տգէտք երեւին, եւ ի գործս՝ ծոյլք։
  • Արևելահայերեն՝ Հավատի և ուսման մեջ տգետ են երևում և գործի մեջ՝ ծույլ։
 • Երանի որոց ոչ իցէ տեսեալ եւ հաւատասցեն։
  • Արևելահայերեն՝ Երանի նրանց, որ չեն տեսնի բայց կհավատան։
 • Ոչ է բարւոք առնուլ զհաց ի մանկանց եւ արկանել շանց։
  • Արևելահայերեն՝ Պատշաճ չէ մանուկներից վերցնել հացն ու այն նետել շների առջև։
 • Կոյր զրկի ի ճառագայթից արեգական, եւ տգիտութիւն զրկի ի կատարեալ կենաց։
  • Արևելահայերեն՝ Կույրը զրկվում է արեգակի ճառագայթներից, իսկ տգետը՝ կատարյալ կյանքից։
 • Զգո’յշ լերուք յամենայն անիրաւութեանց։
  • Արևելահայերեն՝ Զգույշ եղեք բոլոր անիրավություններից։
 • Իրաքանչիւր ծառ ի պտղոյ իւրմէ ճանաչի։
  • Արևելահայերեն՝ Յուրաքանչյուր ծառ իր պտղից է ճանաչվում։
 • Ի յաւելուածոյ սրտի խօսի բերան նորա։
  • Արևելահայերեն՝ Սրտի ավելցուկից է խոսում նրա բերանը։
 • Վկայ սուտ առանց պատժի ոչ լիցի։
  • Արևելահայերեն՝ Սուտ վկան ռանց պատժի չի մնա։
 • Ոչ ոք կարէ երկուց տերանց ծառայել. կամ զմին ատիցէ եւ զմեւսն սիրիցե, կամ մին սիրիցէ եւ զմեւսն արհամարհիցէ։
  • Արևելահայերեն՝ Ոչ ոք չի կարող երկու տերերի ծառայել. կամ մեկին կատի և մյուսին կսիրի, կամ մեկին կսիրի և մյուսին կարհամարհի։
 • Այր պակասամիտ արհամարհէ զընկերն։
  • Արևելահայերեն՝ Պակասամիտ մարդն արհամարհում է իր ընկերոջը։
 • Ամենայն մարմին որպէս հանդերձ մաշի։
  • Արևելահայերեն՝ Ամեն մի մարմին հագուստի պես մաշվում է։
 • Ի ծագել արեգական կորնչին աստեղք։
  • Արևելահայերեն՝ Արեգակի ծագելու ժամանակ աստղերը կորչում են։
 • Ես եմ հովիւն քաջ, եւ ճանաչեմ զիմսն եւ ճանաչիմ յիմոցն։
  • Արևելահայերեն՝ Ես եմ բարի հովիվը և ճանաչում եմ իմիններին և ճանաչվում եմ իմինների կողմից։
 • Հունձք բազում են եւ մշակք՝ սակաւ։
  • Արևելահայերեն՝ Հունձքը առատ է, բայց մշակները՝ սակավ։
 • Այրին այն տառապեալ շատ արկ քան զամենեսեան։
  • Արևելահայերեն՝ Այն տառապյալ այրին բոլորից ավելի շատ գցեց։
 • Ոչ ոք լուցանէ զճրագ եւ թաքուցանէ ընդ կարասեաւ կամ դնէ ընդ մահճօք. այլ ի վերայ աշտանակի։
  • Արևելահայերեն՝ Ոչ ոք չի վառում ճրագն ու այն թաքցնում կարասի տակ կամ դնում մահճի տակ, այլ աշտանակի վրա է դնում։
 • Ոչ կարէք Աստուծոյ ծառայել եւ մամոնայի։
  • Արևելահայերեն՝ Չեք կարող և՛ Աստծուն ծառայել, և՛ մամոնային։
 • Ոչ հացիւ միայն կեցցէ մարդ, այլ բանիւ, որ ելանէ ի բերանոյ Աստուծոյ։
  • Արևելահայերեն՝ Ոչ միայն հացով կապրի մարդ այլ ամեն մի խոսքով, որ ելնում է Աստծո բերանից։
 • Խնդալ ընդ խնդացողս, լալ ընդ լացողս։
  • Արևելահայերեն՝ Խնդալ խնդացողների հետ, լացել լացողների հետ։
 • Յորժամ երթայցես ընդ ոսոխի քում առ իշխանն, ի ճանապարհի տուր զհաշիւն զերծանել ի նմանէ։
  • Արևելահայերեն՝ Երբ քո թշնամու հետ գնաս իշխանի մոտ, ճանապարհին տուր նրա հաշիվը՝ նրանից ազատվելու համար։
 • Իմաստութիւն ծածկեալ եւ գանձ անյայտ, ո’ր օգուտ է յերկոցունց։
  • Արևելահայերեն՝ Ծածկված իմաստություն և անհայտ գանձ, ո՛րն է երկուսից օգտակար։
 • Եւ որպէս կամիք թէ արասցէն ձեզ մարդիկ, այնպէս արասջիք եւ դուք նրանց։
  • Արևելահայերեն՝ Եւ ինչպես որ կամենում եք, որ մարդիկ ձեզ անեն, նույնպես և դուք արեք նրանց։
 • Որ փորէ խորխորատ ընկերի իւրում՝ ինքն լցցէ զնա։
  • Արևելահայերեն՝ Ով փոս է փորում իր ընկերոջ համար, ինքն էլ կլնցնի այն։
 • Որդւոյ նենգաւորի բարի ինչ մի’ լինիցի։
  • Արևելահայերեն՝ Նենգավորի որդուն որևէ բարի բան չի լինի։
 • Շրթունք ճշմարիտք հաստատեն զվկայութիւն։
  • Արևելահայերեն՝ Ճշմարիտ շրթունքները հաստատում եմ վկայությունը։
 • Ծառայ իմաստուն տիրեսցէ տերանց անմտաց։
  • Արևելահայերեն՝ Իմաստուն ծառան կտիրի անմիտ տերերին։
 • Ի միում մարմնի անդամս բազումս ունիմք, եւ անդամքն ամենայն զնոյն գործ ունին։
  • Արևելահայերեն՝ Մի մարմնում բազում անդամներ ունենք, սակայն բոլոր անդամները նույն գործն ունեն։
 • Ամենեքեան որ սուր առնուցուն՝ սրով անկանիցին։
  • Արևելահայերեն՝ Բոլոր նրանք, ովքեր սուր են վերցնում, սրով էլ կընկնեն։
 • Ուր նախանձ, անդ է անկարգութիւն եւ ամենայն իրք չարք։
  • Արևելահայերեն՝ Ուր նախանձ կա, այնտեղ անկարգություն և ամեն տեսակի չար բաներ կլինեն։
 • Եթէ ոչ հատն ցորենոյ անկեալ յերկիր մեռանիցի, ինքն միայն կայ, ապա եթէ մեռանիցի, բազում արդիւնս առնէ։
  • Արևելահայերեն՝ Եթե ցորենի հատիկը հողի մեջ ընկնելով չմեռնի, ինք միայն կմնա, բայց եթե մեռնի, բազում արդյունք կտա։
 • Ուր գանձն ձեր է, անդ եւ սիրտք ձեր եղիցին։
  • Արևելահայերեն՝ Ուր ձեր գանձերն են, այնտեղ էլ կլինեն ձեր սրտերը։
 • Անզգամն անգոսնէ զխրատ հօր իւրոյ։
  • Արևելահայերեն՝ Անզգամն արհամարհում է իր հոր խրատը։
 • Ոյք ուտեն զիս՝ տակաւին քաղցիցեն, եւ ոյք ըմպեն զիս՝ տակաւին ծարաւեսցին։
  • Արևելահայերեն՝ Ովքեր ուտում են ինձ, դեռևս պիտի քաղցեն, և ովքեր ըմպում են ինձ, դեռ կծարավեն։

Արտաքին հղումներ[խմբագրել]